ข่าวประกาศทั้งหมด ››
ดาวน์โหลดเอกสารงานงบประมาณ
Share
>>งป.01 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินกิจกรรม(.docx)
     งป.01 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินกิจกรรม(.pdf)

>>งป.02 บันทึกข้อความ ขอเบิกค่าใช้จ่าย(.docx)
     งป.02 บันทึกข้อความ ขอเบิกค่าใช้จ่าย(.pdf)

>>งป.03 อนุมัติเงินยืมไปราชการ-โครงการ(.docx)
     งป.03 อนุมัติเงินยืมไปราชการ-โครงการ(.pdf)

>>งป.04 อนุมัติเงินส่งใช้เงินยืม(.docx)
     งป.04 อนุมัติเงินส่งใช้เงินยืม(.pdf)

>>งป.05 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(.docx)
     งป.05 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(.pdf)

>>งป.06 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากร(.docx)
     งป.06 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากร(.pdf) 

>>งป.07 บันทึกข้อความอนุมัติจ่ายเงิน(.docx)
     งป.07 บันทึกข้อความอนุมัติจ่ายเงิน(.pdf)

>>งป.08 ใบสำคัญรับเงิน(แบบพิมพ์)(.docx)
     งป.08 ใบสำคัญรับเงิน(แบบพิมพ์)(.pdf)

     งป.08 ใบสำคัญรับเงิน(แบบเขียนมือ)(.docx)
     งป.08 ใบสำคัญรับเงิน(แบบเขียนมือ)(.pdf)

>>งป.10 บันทึกข้อความขอเบิกเงินสวัสดิการ(.docx)
     งป.10 บันทึกข้อความขอเบิกเงินสวัสดิการ(.pdf)


***คู่มือเอกสารประกอบการขอเบิกค่าใช้จ่าย***

เอกสารประกอบการขอเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

เอกสารประกอบการขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

เอกสารประกอบการขอเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรม

ประกาศเมื่อ : 3 เมษายน 2567   โดย : จิราพร อ่อนแล
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team