ข่าวประกาศทั้งหมด ››
เอกสารดาวน์โหลดกลุ่มบริหารวิชาการ
Share
>>บันทึกข้อความขอแข่งขัน

วก 1 ขอแลกเปลี่ยนคาบสอน

วก 2 ขออนุญาตไปราชการ

วก.3 แบบขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

วก 4 บัญชีรายชื่อครู - นักเรียน

วก.5 พานักเรียนไปนอกสถานที่

วก.6 รายงานผลการแข่งขัน

วก.7 บันทึกข้อความขอแข่งขัน-จัดกิจกรรม

วก.8 แบบแสดงข้อมูลรายวิชา

วก.9 แบบบันทึกการสอนแทน

วก.10 แบบรายงานผลการสอนซ่อมเสริมชดเชย

วก.11 แบบติดตามการบันทึกสมุดบันทึกการสอน

วก.12 รายงานการเช็คเวลาเรียนประจำเดือนและการกรอกคะแนนระหว่างภาค

วก.13แบบรายงานผลการดำเนินงานและประเมินกิจกรรม

>>งานนิเทศภายใน

>>คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูประยะ 5 ปี

>>งานซ่อม

ประกาศเมื่อ : 4 พฤศจิกายน 2565   โดย : จิราพร อ่อนแล
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team