ภาษาไทย | English

  
  
  
   
   
    
    
    
    
    
     
    

ข่าวประกาศทั้งหมด ››
ดาวน์โหลดเอกสารTUNS
Share
**คลิกรายการที่ต้องการดาวน์โหลด        

             
            Download เอกสารการเงิน
       1. ขออนุมัติส่งใช้เงินทดรองราชการ 
       2. ตัวอย่างสัญญาเงินยืมเงินทดรองราชการ 
       3. ใบเบิกทางไปราชการ  
 4.บันทึกข้อความส่งใช้เงินยืมคูปองครู
 5.ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 6.คำอธิบาย วิธีจัดทำใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ


            Download เอกสารบุคคล
 1. ขอปรับวุฒิ
 2. หนังสือลาออก
 3. ขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 4. บันทึกข้อความไม่ได้สแกนลายนิ้วมือ
 5. แบบฟอร์มใบขอรถ

            Download เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือ
 1.แบบรายงานการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล

ประกาศเมื่อ : 15 สิงหาคม 2561   โดย : จิราพร อ่อนแล
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team