ภาษาไทย | English

  
  
  
   
   
    
    
    
    ข่าวประกาศทั้งหมด ››
ดาวน์โหลดเอกสารTUNS
Share
**คลิกรายการที่ต้องการดาวน์โหลด        

             
            Download เอกสารการเงิน

     1. ขออนุมัติส่งใช้เงินทดรองราชการ 

      2. ตัวอย่างสัญญาเงินยืมเงินทดรองราชการ 

      3. ใบเบิกทางไปราชการ              Download เอกสารบุคคล

 1. ขอปรับวุฒิ

 2. หนังสือลาออก

 3. ขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 4. บันทึกข้อความไม่ได้สแกนลายนิ้วมือ


 5. แบบฟอร์มใบขอรถ

ประกาศเมื่อ : 22 มกราคม 2561   โดย : จิราพร อ่อนแล
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team