ภาษาไทย | English

ข่าวประกาศทั้งหมด ››
ดาวน์โหลดเอกสารTUNS
Share
**คลิกรายการที่ต้องการดาวน์โหลด        

ระบบติดตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ<<--- คลิกที่นี่


ระบบบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ <<--- คลิกที่นี่


             
            Download เอกสารการเงิน
1.ขออนุมัติส่งใช้เงินทดรองราชการ 
2.ตัวอย่างสัญญาเงินยืมเงินทดรองราชการ 
3.ใบเบิกทางไปราชการ  
4.บันทึกข้อความส่งใช้เงินยืมคูปองครู
5.ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
6.คำอธิบาย วิธีจัดทำใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
7.วิธีเฉพาะเจาะจง-ขอจ้าง-ไม่เกินแสน
8.วิธีเฉพาะเจาะจง-ขอจ้าง-ไม่เกินห้าแสน

            Download เอกสารบุคคล
1.ขอปรับวุฒิ
2.หนังสือลาออก
3.ขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
4.บันทึกข้อความไม่ได้สแกนลายนิ้วมือ
5.แบบฟอร์มใบขอรถ
6.แบบขอเพิ่มสิทธิค่ารักษาพยาบาล
7.แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ

            Download เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือ
1.แบบรายงานการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล

            


ประกาศเมื่อ : 20 มีนาคม 2562   โดย : จิราพร อ่อนแล
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team