ข่าวประกาศทั้งหมด ››
ภาระงานสำหรับการเรียนซ้ำ(ครั้งที่ 1)ของนักเรียนระดับชั้นม.3และม.6 ปีการศึกษา 2562
Share
คำชี้เเจง >>> นักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสาร วิชาที่มีผลการเรียน 0,ร,มส. ตามลิ้งค์ด้านล่าง <<<


>> กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ <<
ฺิชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ว23101 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ว23102 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ว20206 วิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ว30225 วิชาเคมี
ว30229 วิชาเคมี
ว30205 วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม
ว30206 วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม
วิชาชีวะ ม.6 เทอม 2

>> กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย� <<
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ท23102 วิชาภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ท33203 วิชาภาษาไทย (อ.อนันต์)
ท33102 วิชาภาษาไทย (อ.ณัฐดนัย)
ท32202 วิชาภาษาไทยเสริม
วิชาภาษาไทย (อ.ณัฐทยา)

>> กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ <<
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ม.2)
ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ม.2)
ค23101 คณิตศาสตร์
ค23102 คณิตศาสตร์
ค23201
ค23202
ค23102 คณิตศาสตร์ (อ.ขวัญใจ)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

>> กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ <<
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ส23103 วิชาสังคมศึกษา 6
วิชาประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ส33102 วิชาประวัติศาสตร์ไทย4 (อ.ภัทชรีพร)
ส33102 วิชาประวัติศาสตร์ไทย4 (อ.ธนาธิป,อ.สุพัตรา)
ส33242 วิชาเศษฐกิจโลกในยุคปัจจุบัน�
ส30231 วิชาสังคมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์(อ.กิตติเกียรติ)

>> กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ <<
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

อ23012 (อ.ทัณฑิมา)
อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน6 (อ.บะฮ์รียะฮ์)
อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน6 (อ.นันทนัช)
ญ23202 วิชาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น6
จ23202 วิชาภาษาจีน4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 (อ.นันทนัช)
อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 (อ.สรัญญา)
อ30214 ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน (อ.ชนิดาภา)

>> กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี <<
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ง21101 (อ.นวรัตน์)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ง31101 (อ.นวรัตน์)
ง33102 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานคอม)3
ง30225 วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์
ง30229 วิชาการประกอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น


>> กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ <<
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ศ23102 วิชาดนตรี นาฏศิลป์3
ศ21101 , ศ21102 วิชาดนตรี นาฏศิลป์ (อ.อานนท์)
ศ20235 ดนตรีสากลและการขับร้อง�
ศ23101 ทัศน์ศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ศ30222 , ศ30223 วรรณคดีการละคร1,2 (อ.สรัญญา,หทัยรัตน์)
ศ31101 , ศ31102 วิชานาฏศิลป์1,2 (อ.หทัยรัตน์)


>> กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา <<
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วิชาสุขศึกษา�
พ23104 วิชาบาสเก็ตบอล


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

พ33102 สุขศึกษา
พ30206 วิชาลีลาศ

>> โปรแกรมพิเศษธุรกิจ <<

ง30250 วิชาภาษาอังกฤษสำหรับงานสำนักงาน

>> กิจกรรมชุมนุม <<

กิจกรรมชุมนุมชิวสกรีน
กิจกรรมชุมนุมนักข่าวTUNS
กิจกรรมชุมนุมสารพัดอาชีพ
กิจกรรมชุมนุมอชท
กิจกรรมชุมนุมวงโยธวาทิต
กิจกรรมชุมนุมสร้างสรรค์กัลปพฤกษ์
กิจกรรมชุมนุมหมอภาษา
กิจกรรมชุมนุมวุ้นแฟนซี

>> กิจกรรมแนะแนว <<

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ก23910 วิชาแนะแนวม.3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ก33904 แนะแนวม.6>>�กิจกรรมลูกเสือ�<<

ประกาศเมื่อ : 17 มีนาคม 2563   โดย : สมจันทร์ วงษ์วัง
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team