ภาษาไทย | English

ข่าวประกาศทั้งหมด ››
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ
Share

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ

-------------------------------------

ตามที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานราชการของโรงเรียน จำนวน 2 อัตรานั้น ผลการสอบคัดเลือกดังกล่าว เป็นดังนี้(เรียงลำดับคะแนนที่สอบได้)

 

1.นางสาวดวงกมล          ชาวน้ำ
2.นายกิตติเกียรติ           นิลดำ
3.นางสาวธารทิพย์          ฉิมหลวง
4.นายภราดา                แสงสว่าง
5.นางสาวดุษฎีพร           พิมพ์น้อย
6.นางสาวธัญญาศิกานต์ คณาพรสิริวรกุล
7.นางสาววรัญญา           แจ่มมาก
8.นางสาวอมรรัตน์          มนัสถาวร
9.นางสาวสายชล           โนรี
10.นางสาวสดุดี            คชาวงษ์
11.นางสาวสุภัทชกรานต์   ทองพูล
12.นางสาวเทพสุดา        โคตรศรี
13.นางสาวรัตติภรณ์       ชำนาญ

14.นางสาววันวิสา          ชนะวงศ์
15.นายอานนท์            ศรีวิเชียร
16.นางสาววนิดา           ศลประสิทธิ์
17.นางอรอนงค์            มีพึ่ง
18.นางสาวจีรวรรณ        ปัทมปราณี
19.นายอรรถวิทย์          สิงหนสาย
20.นางสาววรารัตน์         เจนการ
21.นางสาวสุเพียร          พันธ์สวัสดิ์
22.นางสาวชมพูนุช        จริวิรัฒน์
23.นางสาววลัยลักษณ์     หาญสิงห์
24.นางสาวนิภาภัทร        ตั้งจิตต์ธรรม
25.นางสาวทองสุข         หงษ์ทองจึงให้ผู้ที่สอบได้ลำดับที่ 1 และ 2 ไปรายงานตัวที่โรงเรียนในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2554

ระหว่างเวลา 9.00-15.30 น. หากสละสิทธิ์โรงเรียนจะเลื่อนลำดับที่ 3 และ 4 เข้ารายงานตัว

โดยบัญชีผลการสอบนี้มีผลคงไว้ 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป


ประกาศเมื่อ : 17 สิงหาคม 2554   โดย : จิราพร อ่อนแล
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team