ภาษาไทย | English

ข่าวประกาศทั้งหมด ››
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์จากการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย
Share

หลักสูตรพัฒนาครูศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ศูนย์แม่ข่ายจังหวัดสมุทรปราการ  ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
.......................................................................................

ชื่อหลักสูตร

                การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์จากการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

ระยะเวลาการอบรม

                ระหว่างวันที่  8 กันยายน -               10  กันยายน  2554      รวม    3 วัน 

ความคิดรวบยอด

                การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการวิจัยเป็นการจัดให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ หรือคำตอบอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้มาซึ่งความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ หรือคำตอบที่เชื่อถือได้โดยอาศัยกระบวน

การทางวิทยาศาสตร์ เป็นเครื่องมือในการคิดและดำเนินการ

จุดประสงค์

                เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวน

การเรียนรู้คณิตศาสตร์

เป้าหมาย

                ครูระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาโรงเรียนในฝันและโรงเรียนเครือข่ายจำนวนไม่น้อยกว่า 40 คน

................

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด
1. โครงการ
2. กำหนดการอบรม
3. ใบสมัครเข้ารับการอบรม

ประกาศเมื่อ : 2 กันยายน 2554   โดย : นายพนาดร แสนใจ
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team