กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

*คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลครูทั้งหมดจาก EMIS    

 

นางสาวผกามาศคงเกื้อ
ครู คศ.2
 

หัวหน้ากลุ่มสาระ


นางสาวละมัยบุญช่วย
ครู คศ.2 

รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสาววาสนาศิลา
ครู คศ.3


 
นายกฤษฎาทิพย์เมืองเก่า
ครู คศ.2น.ส.อรทิรารัตน์พงษ์โสภิต
ครู คศ.3น.ส.จิราพรอ่อนแล
ครู คศ.2
นายประทาเทพทัพเนตร
ครู คศ.2
 นางสาวอรพรรณนวลจันทร์
ครู คศ.1น.ส.นิศารัตน์สิทธิปลื้ม
ครู คศ.1
นางสาวณัฐสุดา โสภณ
ครู คศ.1นายอมรเทพทาประโคน
ครู คศ.1นางสาวกาญจนาชีวประมง
ครู คศ.1นางสาวศิริกานต์ศิริป้อ
ครู คศ.1 นางสาวสุรัตวดี แสงนิล
ครู คศ.1 นายพงศ์พิพัฒน์ทองสหธรรม
ครู คศ.1

นางสาววรัญญา บุญมา
ครู คศ.1

นายเอกลักษณ์ ผ่องใส
ครู คศ.1

นางเนื้อทิพย์ จันทร์ปุย
ครู คศ.1


 


 น.ส.สุกัญญาพรมมานอก
ครู คศ.1
 นายศาตรา อุทัยโรจนรัตน์
ครู คศ.1
น.ส.เพ็ญญารีย์ หาญขุนทด
ครู คศ.1
นายสราวุฒินิ่มนวล
ครู คศ.1
น.ส.พัชรินทร์ วายุแสง
ครู คศ.1น.ส.สมจันทร์  วงษ์วัง
ครู คศ.1นางกิตติยาภรณ์  นามวงศพรหม
ครูผู้ช่วยน.ส.ปภัสสร  พุ่มเนียม
ครูผู้ช่วย


       

 นายปฏิพัทธ์  จารุไชย
ครูผู้ช่วยนางสาวดลยา อยู่นาน
ครูผู้ช่วย 
       

     

 

copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team