ภาษาไทย | English

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

*คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลครูทั้งหมดจาก EMIS    

   

นายกฤษฎาทิพย์เมืองเก่า
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระ


นางสาวผกามาศคงเกื้อ
ครู คศ.1
 
รองหัวหน้ากลุ่มสาระนางสาววาสนาศิลา
ครู คศ.3


นายมานพมีสุข
ครู คศ.3


น.ส.อรทิรารัตน์พงษ์โสภิต
ครู คศ.2นางสาวละมัยบุญช่วย
ครู คศ.2 


นางสาวรัตติภรณ์ชำนาญ
ครู คศ.1
นางสาวนิศารัตน์สิทธิปลื้ม
ครู คศ.1


นางสาวณัฐสุดา โสภณ
ครู คศ.1


 นางสาวกาญจนาชีวประมง
ครู คศ.1 


นางสาวศิริกานต์ศิริป้อ
ครู คศ.1 


นางสาวสุรัตวดี แสงนิล
ครู คศ.1


นางสาวอรพรรณนวลจันทร์
ครู คศ.1 นางสาววรัญญา บุญมา
ครู คศ.1


 
นางสาวเนื้อทิพย์ จันทร์ปุย
ครู คศ.1


นายเอกลักษณ์ ผ่องใส
ครูผู้ช่วยนางสาวสุกัญญาพรมมานอก
ครูผู้ช่วย


นายสราวุฒินิ่มนวล
ครูผู้ช่วย


 
 นางสาวพัชรินทร์ วายุแสง
ครูผู้ช่วย


นางสาวเพ็ญอารีย์ หาญขุนทด
ครูผู้ช่วย


 นายปกรณ์บริบูรณ์ทรัพย์
ครู
 


นางสาววรรณวิสา ศิริภักดิ์
ครู

 

 
       
  นางสาวประภาพรบรมฤทธิ์
ครู

   

 


copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team