ภาษาไทย | English

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

*คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลครูทั้งหมดจาก EMIS

นายเจษฏาชาญอักษร

ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


น.ส.อรทิรารัตน์พงษ์โสภิต
ครู คศ.2


น.ส.ภัทชรีพรทองไชย
ครู คศ.2


นายวิษณุขำวงษ์
ครู คศ.1


นางสาวขวัญฤทัยคุ้มศิริ
ครู คศ.1


นางสาวศศิธรมัทนาภรณ์สกุล
ครู คศ.1


นายกิตติเกียรตินิลดำ
ครู คศ.1ว่าที่ร้อยตรีหญิง
สุทธิราศิริรัตน์วัฒนากุล
ครู คศ.1

นายภราดาแสงสว่าง
ครู คศ.1


นางสาวสดุดีคชาวงษ์
ครู คศ.1นางสาวอารีรัตน์อมรเวช
ครูผู้ช่วยนางสาวชุติมาสดเจริญ
ครูผู้ช่วย


นายธนาธิปชูธรรมขันต์
ครูผู้ช่วยนางสาวสุพัตราภู่เจริญสิริ
ครูผู้ช่วยนางสาวพิชญากรพันธ์ยก
ครูผู้ช่วย


นางสาวกรรณิการ์สรนุวัต
ครูผู้ช่วย


นายจิรพันธุ์ แป้นพุทรา
ครูผู้ช่วย


        

 

copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team