ภาษาไทย | English

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

*คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลครูทั้งหมดจาก EMIS

นายเจษฏาชาญอักษร
ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระ


น.ส.ภัทชรีพรทองไชย
ครู คศ.2

รองหัวหน้ากลุ่มสาระนางสาวขวัญฤทัยคุ้มศิริ
ครู คศ.1น.ส.ศศิธรมัทนาภรณ์สกุล
ครู คศ.1นายวิษณุขำวงษ์
ครู คศ.1นายภราดาแสงสว่าง
ครู คศ.1


ว่าที่ร้อยตรีหญิง
สุทธิราศิริรัตน์วัฒนากุล
ครู คศ.1นายกิตติเกียรตินิลดำ
ครู คศ.1นางสาวสดุดีคชาวงษ์
ครู คศ.1
 นางสาวชุติมาสดเจริญ
ครูผู้ช่วยนายธนาธิปชูธรรมขันต์
ครูผู้ช่วยนางสาวอารีรัตน์อมรเวช
ครูผู้ช่วยนายจิรพันธุ์ แป้นพุทรา
ครูผู้ช่วย


นางสาวกรรณิการ์สรนุวัต
ครูผู้ช่วย


 
นางสาวสุพัตราภู่เจริญสิริ
ครูผู้ช่วยนางสาวพิชญากรพันธ์ยก
ครูผู้ช่วย


น.ส.กุลธิดา นามมุงคุณ
นักศึกษาฝึกสอน
 

       
 

 

copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team