โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

โครงสร้างหลักสูตร  ปีการศึกษา 2563-2565

--------------------------------------------------------

แผนการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ

ห้อง แผนการเรียน

ม. 4/1 IGP

ม. 4/2-3 ชีวเคมีอุตสาหกรรม

ม. 4/4 วิศวกรรมอุตสาหการ

ม. 4/5 วิทยาศาสตร์การกีฬา

ม. 4/6 ศิลปกรรมศาสตร์

ม. 4/7 ภาษาศาสตร์

ม. 4/8 สังคมศาสตร์ - เศรษฐศาสตร์

ม. 4/9 ธุรกิจอุตสาหกรรม

ม. 4/9 เทคโนโลยีสารสนเทศ ICT

ม. 4/10 บัญชี

ม. 4/10 ธุรกิจค้าปลีก CP-All


*****หมายเหตุ******

ปีการศึกษา 2561-2563 จัดห้องเรียน ม.4 (เฉพาะสายธุรกิจ) ดังนี้

-ห้อง ม. 4/9 บัญชี + ICT

-ห้อง ม. 4/10  ธุรกิจอุตสาหกรรม + CP-ALL

ปีการศึกษา 2562-2564 จัดห้องเรียน ม.4 (เฉพาะสายธุรกิจ) ดังนี้

-ห้อง ม. 4/9 ธุรกิจอุตสาหกรรม + ICT

-ห้อง ม. 4/10 บัญชี + CP-ALL


 

copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team