ภาษาไทย | English

คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ

 
 
   
นายสรรเกียรติกุลเจริญ
นายกสมาคม


   
 
 
ผอ.สุพัตรา ลิ้มวัฒนชัย
อุปนายกสมาคมคนที่1


 
นางเครือวัลย์มีวัฒนะ
อุปนายกสมาคมคนที่ 2


 
นายปรารถแก้วเศษ
ฝ่ายวิชาการและกิจกรรม


 
 
นายอภินันท์ก้อนกลีบ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์


 
นายวัชรกรเผื่อนโชติ
ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์


 
นายปารมีนาคทอง
ฝ่ายปฏิคม


 
 
นางสาวสุนีย์อนุธาตุ
กรรมการ


 
นางสุรีแก้วมณี
กรรมการ


 
นางปานทิพย์บุญแจ่ม
ผู้ช่วยฝ่ายปฏิคม


 
 
นางกันธิมาลองทอง
กรรมการ

 
นางสาวพรพรรณลามสระน้อย
กรรมการ


 
นายมานะกล่อมบรรจง
กรรมการ


 
 
นางศรีสุวรรณทองใบ
กรรมการ


 
นางสาวประดิษฐ์สุขสงวน
กรรมการ


 
นายฤทธิชัยปากน้ำ
กรรมการ


 
 
นางสุกัญญาแจ้งเนตร
ฝ่ายบัญชี


 
นายฐนพงศ์สอนสะอาด
นายทะเบียน


 
นางยุวดีสอนสะอาด
ผู้ช่วยนายทะเบียน


 
 
นางวศรินทร์บุญแจ่ม
เหรัญญิก


 
นางสาวนวรัตน์จิตรตะโสภะโน
ผู้ช่วยเหรัญญิก


 
นายจตุรงค์กลิ่นเจริญ
กรรมการ


 
 
นางปรานีตย์ปันบ่อละ
กรรมการ


 
นายมานพมีสุข
เลขานุการ


 
นายณัฐดนัยศรีทะบาล
ผู้ช่วยเลขานุการ


        อัพเดทข้อมูลวันที่ 16 กค 2561 


คณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาบางหัวเสือ

   
     นางฉลองรัฐเล็กมณี
ประธานมูลนิธิ


   
   
 นายกิตติศักดิ์ชาญอักษร
รองประธานมูลนิธิ


   ดร.ปรารถแก้วเศษ
เลขานุการ


   นางสาวนวรัตน์จิตรตะโสภะโน
เหรัญญิก


   
ดร.สรรเกียรติกุลเจริญ
 กรรมการ


  นางลาวัลย์พวงเงิน
กรรมการ

 
  นางพักกุลเจริญ
กรรมการ

 
       
นางเครือวัลย์มีวัฒนะ
กรรมการ

 
  นางสาวประดับเสนาะน้อย
กรรมการ

 
   ชมรมศิษย์เก่า
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ

นายวันชัยจันทร์สิน
ประธาน

ดร.ปรารถแก้วเศษ
ที่ปรึกษา


นางวศรินทร์บุญแจ่ม
ที่ปรึกษา


นายธีรศักดิ์นรดี
ที่ปรึกษา


น.ส.นวรัตน์จิตรตะโสภะโน
ที่ปรึกษา


 
นายณัฐพัชร์ ดุลพินิจนันท์
รองประธาน


 
นายพฤกษากล่อมบรรจง
รองประธาน


 
นางสุนันท์จันทร์สิน
เหรัญญิก


   
นางปานทิพย์บุญแจ่ม
กรรมการ


 
นายสมานภู่พะยอม
กรรมการ


 
นายโยธินวิจิตรโอฬาร
กรรมการ


   
นางจารุรัศมี รัตนจันทรานนท์
กรรมการ


  นางสาวแววใจนาคจู 
กรรมการ


  นายชยากรโอเจริญ
กรรมการ


   
นางสาวฐิรญาชายศรี
กรรมการ


 
นายฐาปกรณ์กุลเจริญ
กรรมการ


 
ไพรินทร์อุประนาร
เลขานุการ


     
นายศุภฤกษ์ เพชรรัตน์
กรรมการ

 
นางสาวอรัญญา  ศรีสรรค์
กรรมการ
 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ

     คุณชาญชัยปิ่นนิกร
ประธาน


 

   
คุณปิยวัฒน์ทองคำ
รองประธานคนที่ 1


  คุณคำพองโสแทน
รองประธานคนที่ 2


  คุณบุปผาหอมสุก
นายทะเบียน


   
คุณทรงศักดิ์สนธิสถาพร
ที่ปรึกษา


  คุณผาติรัตน์วิชัยสอน
ประชาสัมพันธ์


  คุณวิสิษฐยศปัญญา
กรรมการ 


   
คุณบุญภางามสวย
กรรมการ 


  คุณพรนภาภูษิต
กรรมการ 


  คุณสุดาทิพย์แพรสีดำ
กรรมการ 


   
คุณพรวิมลกลิ่นทอง
กรรมการ


  คุณหัชริญญาพุทธระ
กรรมการ


  คุณกิ่งกานหลีเชียง
กรรมการ


       
คุณมาลินีเดิมจิ้งหรีด
กรรมการ

   คุณประภาพรพิทักษ์ธรรม
กรรมการ

  คุณขวัญฤทัยบุญสุข
กรรมการ
 
         อัพเดทข้อมูลวันที่ 24 กค 2561
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team