ผู้ช่วยผู้อำนวยการ


นายวิทยาสุวรรณคีรี
รองผู้อำนวยการชำนาญการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
         
 
น.ส.สิริกร  จันทร์ศิริยานันท์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

 
นางสาววาสนา  ศิลา
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายกฤษฎา  ทิพย์เมืองเก่า
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 


น.ส.นวรัตน์ จิตรตะโสภะโน
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
(แผนงานและประกันคุณภาพฯ) 
นางมนัสนันท์  วงศ์กาฬสินธุ์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
(แผนงานและประกันคุณภาพฯ) 
         นางสาวผทัยรัตน์ เหลืองทอง
รองผู้อำนวยการชำนาญการกลุ่มบริหารงานบุคคล


นายวัชรกร  เผื่อนโชติ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 
นางสาวลัดดาวัลย์  พุทธานุ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวพรรษภรณ์ มูลวงค์
รองผู้อำนวยการชำนาญการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางสุกัญญาแจ้งเนตร
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
 
ว่าที่ร้อยตรีมรกต  วงศ์อรินทร์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางณิชกุล สิริมงคลกาล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
         
 
นางวันทนีย์  อนุศาสน์อมรกุล
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 
นายฐนพงศ์ สอนสะอาด
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
(กิจการนักเรียน)
 
นายสมสิทธิ์  สุขตลอดกาล
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
(กิจการนักเรียน)
 
นางสาวนภา  ทองประเสริฐ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
(กิจการนักเรียน)
   
            


copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team