กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

*คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลครูทั้งหมดจาก EMIS    

  


นางสาวอรพรรณนวลจันทร์
ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี
นายเอกลักษณ์ ผ่องใส
ครู คศ.1
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาววาสนาศิลา
ครู คศ.3


 
นายกฤษฎาทิพย์เมืองเก่า
ครู คศ.3น.ส.อรทิรารัตน์พงษ์โสภิต
ครู คศ.3


นางสาวละมัยบุญช่วย
ครู คศ.3  น.ส.จิราพรอ่อนแล
ครู คศ.3น.ส.ผกามาศ คงเกื้อ
ครู คศ.2นายประทาเทพทัพเนตร
ครู คศ.2
 นางสาวณัฐสุดา โสภณ
ครู คศ.2นางเนื้อทิพย์ จันทร์ปุย
ครู คศ.1น.ส.นิศารัตน์สิทธิปลื้ม
ครู คศ.2
นายพงศ์พิพัฒน์ทองสหธรรม
ครู คศ.1นางสาวศิริกานต์ศิริป้อ
ครู คศ.2


  นายศาตรา อุทัยโรจนรัตน์
ครู คศ.1

นางสาววรัญญา บุญมา
ครู คศ.2

น.ส.เพ็ญญารีย์ หาญขุนทด
ครู คศ.1

น.ส.สุกัญญาพรมมานอก
ครู คศ.1


 


 น.ส.พัชรินทร์ วายุแสง
ครู คศ.1น.ส.สมจันทร์  วงษ์วัง
ครู คศ.1น.ส.ปภัสสร  พุ่มเนียม
ครู คศ.1นางกิตติยาภรณ์  นามวงศ์พรหม
ครู คศ.1 นายปฏิพัทธ์  จารุไชย
ครู คศ.1นางสาวดลยา อยู่นาน
ครู คศ.1น.ส.สกุลรัตน์  โรจนพรพิรักษ์
ครู คศ.2นายจาตุรนต์  เจริญสุข
ครู คศ.1


       

นายสุริยะ  มณีวงค์
ครูผู้ช่วย
นายศรัญย์ สลัดทุกข์
 ครู คศ.1

น.ส. จิราวรรณ ณ ราช
ครูผู้ช่วย
น.ส. ศิลป์อริยา ภัสสรคเณศ
เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์


 
       

     

 

copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team