กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลครูทั้งหมดจาก EMIS

  

น.ส.สุกัญญาหลี่
ครู คศ.1

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


 

นางสาวนันทนัชสาลีพันธ์
ครู คศ.2

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

นางสาวชนิดาภาเผือกผ่อง
ครู คศ.2น.ส.พัชรินทร์ทวีธรรมถาวร
ครู คศ.2น.ส.จีรวรรณปัทมปราณี
ครู คศ.2


น.ส.สุรางค์กังบู๊
ครู คศ.2 
น.ส.กนกวรรณ พันนาดี
ครู คศ.2นางสาวกรรณิกา เหาะสัน
ครู คศ.1


น.ส.ทิวาพร  พึ่งภักดิ์
ครู คศ.1


นางสาวศิริพร ช้างแก้ว
ครูผู้ช่วย


   
นางสาวศรินยา แสนยุ
ครูผู้ช่วย


นายปัณณวิชญ์  กำลังเกื้อ
ครูผู้ช่วย


นายชิดชัย  โลกะธรรมะ
ครูผู้ช่วย


นายอนุวัฒน์    แก้วดวงดี
ครูผู้ช่วยนางสาวรติพร  แสนรวยเงิน

ครูผู้ช่วยนางสาวขวัญจิรา  ดัชถุยาวัตร
ครูผู้ช่วยนายศิรวิทย์  สิทธิสรวง
ครูผู้ช่วยนางสาวเกศวรินทร์  ใจตรง
ครูผู้ช่วย 


 
Mr.BonifacioS.Dayo
JR.
       
     

        

 


copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team