คณะกรรมการสถานศึกษา

 
   
  นายสรรเกียรติกุลเจริญ
ประธานกรรมการ


 
 
พระครูวิบูลสีลวัฒน์
ผุ้แทนองค์กรศาสนา


 
พระมหาพรเทพ อมรเทโว
ผุ้แทนองค์กรศาสนา


 
นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
 
นายประยูร กลิ่นหอม
ผู้ทรงคุณวุฒิ


 
นายพัชรกร กุลเจริญ
ผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
นายวันชัยจันทร์สิน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ     
นางรุ่งนภา ค่ายอาจ
กรรมการผู้แทนผุ้ปกครอง


  นายเกียรติศักดิ์ รัตนอนุจร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


 
นาวาโทฉัตรชัย เดชเจริญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


 
 
นางอุ่นเรือน กันสิทธิ์
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

 
นางรสิกา ทองวงค์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


 
นายพฤกษา กล่อมบรรจง
ผู้ทรงคุณวุฒิ


     

นางวันทนีย์ อนุศาสตร์อมรกุล
ผู้แทนครู
 
ดร.ศุภากร เมฆขยาย
กรรมการและเลขานุการ
   
         
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team